EIC

Medlemsbetingelser

EIC FItness - medlemsbetingelser

Betingelser for medlemskab i EIC Fitness. EIC = Erritsø Idrætscenter.
Følgende betingelser er gældende fra 1. oktober 2023.

 1. Medlemskab.
Medlemskab af EIC Fitness kan tegnes online via EIC´s bookingsystem, som findes på hjemmesiden www.eic.dk, eller ved personligt fremmøde i receptionen i EIC.
Medlemskabet er fortløbende, indtil det opsiges. Medlemskaber købt til tilbudspris, fortsætter til alm. pris, når tilbudsperioden udløber.
Et medlemskab i EIC Fitness er personligt og kan ikke benyttes af andre end den berettigede.

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. skal øjeblikkeligt meddeles til EIC. Ændringer meddeles online via EIC´s booking­­-system. Det er medlemmets ansvar at EIC til hver en tid har medlem­mets korrekte oplysninger.

Samtlige medlemmer er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, når EIC Fitness forlanger det. Ved manglende dokumentation, vil medlemskabet blive spærret indtil gyldig dokumentation foreligger.

 

• 1a. Ung/Veteran
Gyldigt til unge i alderen 14 til og med 19 år samt veteraner i alderen 65+.

Et Ung/Veteran medlemskab vil automatisk overgå til et Voksen medlemskab, når medlemmet fylder 20 år. I samme forbindelse overgår et Voksen medlemskab til Ung/Veteran, når medlemmet fylder 65 år. Herved ændres prisen for medlemskabet, uden yderligere varsel.

 

• 1b. Voksen.
Gyldigt til medlemmer i alderen 20 til og med 64 år.

 

• 1c. Familie.
Familie: Personer fra samme husstand. Èn betaler. Alle har plus medlemskab. Når/hvis en fra familien fraflytter husstanden, skal dette meddeles til EIC.

Der kan maksimalt være 5 personer tilknyttet et familiemedlemskab, hertil kan enkeltstående medlemskaber tilkøbes.

 

• 1d. Gruppe.
Personer med et produkt i kategorien Firma-aftale er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når EIC Fitness forlanger det. Ved manglende dokumentation, ændres prisen ift. det tilsvarende medlemskab til pågældende alder og Basis/Plus type, uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende, hvis aftalen mellem virksomheden og EIC Fitness ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

 

2. Medlemsarmbånd.
Medlemsarmbånd skal bruges for adgang til EIC Fitness. Ved online køb af medlemskab, via EIC´s booking-system, udleveres medlemsarmbånd i receptionen i EIC.

For udlevering af medlemsarmbånd, til et medlemskab der er oprettet online via EIC´s booking-system, skal med­lem­met fremvise billedlegitimation.

Mister eller beskadi­ger et medlem sit medlemsarmbånd, skal det straks med­de­les til EIC, som udfærdiger et nyt armbånd mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

Medlemsarmbånd der ved “klip” giver adgang til EIC Fitness og/eller EIC Svøm­me­hal, er gældende i op til tre år fra købsdatoen.

Depositum betalt for medlemsarmbånd, tilbagebetales ved aflevering af armbåndet igen. Dette kan ske ved henvendelse i receptionen i EIC.

 

 3. Afmelding af reservation til holdtræning.
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Afmelding skal ske via EIC Fitness´ online booking system. Afmelding pr. tlf., mail eller andet kan ikke lade sig gøre. Såfremt et medlem:

a) Ikke melder afbud senest 2 timer før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst*. Dette gælder også hvis medlemmet er rykket op på holdet fra venteliste, og deltagelse er bekræftet af EIC.

b) Meldes afbud til et hold mindre end to timer før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst*.

Eventuelle beløb eller klip brugt ved tilmelding til holdet, refunderes ikke ved afbud til, eller udeblivelse fra hold.

 

 4. Fremmøde til holdtræning. Skal ske senest 5 min. før holdstart.
Registrering af fremmøde til hold sker når man bipper sig adgang gennem adgangsmøllen, ved brug af sit med­lems­-chiparmbånd. Er fremmøde ikke registreret mindre end fem minutter før holdstart, kan endnu ikke fremmødte deltageres plads på holdet overtages af andre der har et gældende medlemskab. Pladsen(erne) går først og fremmest til fremmødte medlemmer fra holdets venteliste, i den rækkefølge man er tilmeldt denne. Registreringen af fremmøde til hold kan ske op til 2 timer før holdstart. Gyldig registrering af fremmøde til hold kan ske frem til hol­dets sluttidspunkt ifølge holdplanen. Klokkeslættet for registrering er det på adgangsmøllen anførte tidspunkt. Er adgangsmøllen ude af drift når medlem­met går igennem, bortfalder kravet om gebyr ved manglende eller for sen regi­strering til holdet. I pågældende tilfælde skal medlemmet gøre holdinstruk­tø­ren opmærksom på at adgangsmøllen er ude af drift.

 

 5. Aflysning af holdtræning.
EIC Fitness forbeholder sig ret til at aflyse hold med få tilmeldte. Som standard aflyses ved færre end fem tilmeldte to timer før holdstart. For enkelte hold sker aflysningen først ved færre end to tilmeldte.

Hvis en instruktør forhindres i at møde til sit hold, p.g.a. sygdom eller force majeure, og EIC Fitness ikke kan skaffe en vikar, kan holdet også blive aflyst, så vidt muligt med et varsel på mindst to timer.

 6. Ordensregler.
• Personalets anvisninger skal følges.
• Der er kun adgang i fitnesslokalerne med hensigtsmæssige indendørssko, der ikke afsætter streger eller mærker.
• Madvarer må ikke medtages i hverken fitnesslokaler eller omklædningsrum.
• Kun medlemmer, instruktører og personale må gøre ophold i omklædningsrum og fitnesslokaler. 
• Omklædningsrum skal være forladt senest 15 min. efter fitnesscenterets lukketid.
• Der skal vises hensyn til de andre medlemmer i fitnesslokalerne såvel som omklædningsrummene, så der bevares ro og orden.

• Telefoner anvises kun til brug i forbindelse med træning. Det er ikke tilladt at benytte telefoner i omklædningen.
• Fotografering i fitnesslokaler kun efter aftale med såvel personalet som de tilstedeværende i lokalet. 
• Lokaler, omklædningsrum og inventar skal behandles så skånsomt som muligt. 
• Medlemmer/brugere hæfter for eventuelle ødelæggelser, i tilfælde af udstyret har været misbrugt.

 

 7. Børn i EIC Fitness.
Medlemmer af EIC Fitness er velkomne til at tage deres børn med til træning. Børnene må dog ikke lege med eller opholde sig i træningsredskaberne. EIC Fitness henstiller desuden til, at børn ikke løber rundt i Centeret, eller i øvrigt udviser støjende adfærd.

 

 8. Værdigenstande.
EIC anbefaler at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. EIC bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

 

 9. Varighed.
Et medlemskab er løbende og fortsættes indtil det opsiges i henhold til punkt 14. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for.

 

 10. Betaling.
Ved oprettelse af et medlemskab, betales der i samme forbindelse for løbende måned + én måned fra den valgte startdato. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice eller automatisk korttræk.

 

 11. For sen betaling.
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, spærres adgangen til fitness.

 12. Prisændringer.
Prisændringer meddeles via e-mail, samt ved opslag i EIC Fitness og på EIC´s hjemmeside www.eic.dk, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker med­lem­met herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisæn­drin­ger­ne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i punkt 14.

 

 13. Bero/pause.
Medlemskabet kan sættes på pause, og genoptages uden at betale nyt indmeldelsesgebyr. Pausen træder altid i kraft pr. den 1. i en måned, og skal varsles senest den 15. i måneden før. Oprettelse af bero/pause på samme måde som ved opsigelse, se pkt. 14, b & c. Medlemskabspauser oprettes for min. én måned og max. tre måneder. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab på pause i en opsigelsesperiode, og en evt. pause ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

Årsmedlemskaber forlænges automatisk svarende til beroperioden.

 

 14. Opsigelse af medlemskaber.
Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + én måned. Opsigelse skal ske enten ved:
a) At gøre det selv, ved at logge ind på medlems-/bookingsystemet, gå ind på “Din forside”, “Abonnementer & klippekort”, og her foretage udmeldelsen. Bemærk: Evt. betalt depositum for armbånd kan kun tilbagebetales, når man afleverer armbåndet i Centeret. 
b) Personlig henvendelse i receptionen i EIC. Billedlegitimation skal kunne fremvises på forlangende.

c) Skriftligt pr. mail til fitness@eic.dk. I opsigelsen skal der fremgå følgende info: Medlemsnr., navn, adresse og email-adresse.

 

 15. Fortrydelsesret.
Ved køb af medlemskab via EIC´s online booking-system eller i EIC, har man 14 dages fortrydelsesret fra den dag medlemskabet er købt. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal man henvende sig personligt i EIC inden for 14 dage fra medlemskabets købsdato. Billedlegitimation skal kunne fremvises på forlangende.

Første gang medlemskabet tages i brug, frafalder fortrydelsesretten.

 

 16. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer.
Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen, på den myndi­ges/­værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav EIC måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

 

 17. Helbredstilstand og personskade.
Al træning sker på eget ansvar. For personer under 18 år/umyndiggjorte per­so­ner på forældres/værges ansvar. Dette gælder uanset om træning foregår i EIC eller i forbindelse med et arrangement udenfor EIC (eks. løbehold, events arrangeret af EIC eller af et EIC Fitness´ hold). Et medlem, eller dennes foræl­dre/værge, er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træ­ning på egen hånd og/eller delta­gel­se i aktiviteter i EIC. EIC tager heller ikke ansvar for personskader på et med­lem, som følge af ulykker, eller andre besø­gen­des handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

 

 18. Udelukkelse af medlem.
EIC kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. I tilfælde af EIC´s opsigelse, vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt EIC ophæver en aftale om medlemskab, på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betrag­tes blandt andet doping, udlån af medlemsarmbånd, trusler og voldelig opfør­sel. Der gøres opmærksom på at EIC er videoovervåget og at billeder samt video kan bruges som dokumentation for brud af ordensregler.

 

 19. Ændring af medlemsbetingelser.
EIC kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsent­lige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt ved opslag i EIC Fitness og på hjemmesiden www.eic.dk. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på EIC´s online booking-system. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i punkt 14. EIC har ret til uden varsel, at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglementet, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

 *Priser/takster og åbningstider ses på www.eic.dk